łģē ģäćōńä
×Ŗקנון פו×Øטל כיפכף
10 ńōčīįų 2009 11:28 / kifkef

×Ŗקנון הא×Ŗ×Ø

. מבוא


הגלישה בא×Ŗ×Ø ×•×”×©×™×ž×•×© ב×Øש×Ŗ הא×Ŗ×Øים הנלוו×Ŗ לו כפופה לההכמ×Ŗך המקדמי×Ŗ ל×Ŗנאי השימוש כפי שיפו×Øטו ב×Ŗקנון זה ועל כן נבקשך לקו×Øאם בעיון ט×Øם שימושך בא×Ŗ×Ø.

באם בא×Ŗ×Ø ×ž×©× ×” או בא×Ŗ×Ø × ×œ×•×•×” לא×Ŗ×Ø ×—×œ×™× ×Ŗנאי שימוש נוהפים או הפציפיים הם יחולו בנוהף ל×Ŗנאי השימוש הכללים המפו×Øטים ב×Ŗקנון שלהלן. במהג×Ø×Ŗ זו אף נביא לידיע×Ŗך א×Ŗ אופן ניהול מאג×Ø ×”×ž×™×“×¢ שנוצ×Ø ×‘×ž×”×’×Ø×Ŗ שימושך ושימושם של גולשים אח×Øים בא×Ŗ×Ø ×¢×œ ידי פו×Øטל כיפכף.
2.נהלי ה×Øשמה ומהי×Ø×Ŗ מידע אישי

במהג×Ø×Ŗ השימוש בא×Ŗ×Ø ×›×™×¤×›×£ הדו×Øש מהי×Ø×Ŗ מידע אישי ×Ŗ×Ŗבקש/י למהו×Ø ×ž×”×¤×Ø ×¤×Øטים אישיים כדוגמ×Ŗ: שם מלא, כ×Ŗוב×Ŗ, כ×Ŗוב×Ŗ דוא×Ø ××œ×§×˜×Øוני וכד'.
× ×Ŗונים אלה יועב×Øו ויישמ×Øו במאג×Ø ×”×ž×™×“×¢ של פו×Øטל כיפכף. נדגיש כי מהי×Ø×Ŗ הנ×Ŗונים הנ"ל על ידך אינה מחויב×Ŗ על פי חוק אולם ללא מהי×Ø×Ŗ הנ×Ŗונים המוגד×Øים כ"חובה" לא ×Ŗוכל/י להש×Ŗמש בשי×Øו×Ŗים המוצעים בא×Ŗ×Ø.
הנ×Ŗונים המוגד×Øים כחובה יהומנו בצבע שונה ובאופן בולט משא×Ø ×”×©×“×•×Ŗ. הואיל ופו×Øטל כיפכף יבקש ×Øק א×Ŗ המידע הנחוׄ לשי×Øו×Ŗ שאליו × ×Øשמ×Ŗ, ה×Øי שבאחדים מהשי×Øו×Ŗים ×Ŗ×Ŗבקש להוהיף ולמהו×Ø × ×Ŗונים הנוגעים לאופי השי×Øו×Ŗ ההפציפי.
3. מדיניו×Ŗ ניהול מודעו×Ŗ בא×Ŗ×Ø

פו×Øטל כיפכף ×Øשאי לבטל/לשנו×Ŗ/לע×Øוך כל מודעה אש×Ø ×”×™× ×š מבקש/×Ŗ לפ×Øהם בא×Ŗ×Ø, וזא×Ŗ לפי שיקול דע×Ŗה. פו×Øטל כיפכף שומ×Ø ×œ×¢×¦×ž×• א×Ŗ הזכו×Ŗ לא לאש×Ø × ×•×”×— שאינו ×Øאוי ו/או אינו עומד בד×Øישו×Ŗ הא×Ŗ×Ø.
×Ŗקנון הא×Ŗ×Ø ×ž××¤×©×Ø ×œ×›×œ אדם לפ×Øהם מודעה אח×Ŗ בלבד באו×Ŗו עניין, לע×Øוך ולשנו×Ŗ או×Ŗה בכל ×¢×Ŗ. הנהל×Ŗ הא×Ŗ×Ø ×ž×©××™×Øה לעצמה א×Ŗ הזכו×Ŗ לבטל ו/או למנוע פ×Øהום כל מודעה אש×Ø ××™× ×” עומד×Ŗ בד×Øישו×Ŗ הא×Ŗ×Ø ×›××ž×•×Ø.

4. העב×Ø×Ŗ מידע למפ×Øהמיםבמהג×Ø×Ŗ פעילו×Ŗה השוטפ×Ŗ לאחזק×Ŗ הא×Ŗ×Ø ×•×¢×“×›×•× ×• וכמ×Ŗחייב מאופי השי×Øו×Ŗים המוצעים במהג×Ø×Ŗ הא×Ŗ×Ø, יי×Ŗכן כי פו×Øטל כיפכף יעבי×Ø ×ž×™×“×¢ הנמצא במאג×Ø ×”× ×Ŗונים של הא×Ŗ×Ø ×œ×ž×¤×Øהמים שונים.

מובה×Ø ×‘×–××Ŗ, כי המידע אש×Ø ×™×•×¢×‘×Ø ×œ×™×“×™ המפ×Øהמים לא יהיה מידע שיאפש×Ø ×‘×“×Øך כלשהיא א×Ŗ זיהויך האישי (כדוגמ×Ŗ שימך, טלפון, כ×Ŗוב×Ŗ מגו×Øיך או כ×Ŗוב×Ŗ דוא"ל(

5. אבטח×Ŗ מידע
פו×Øטל כיפכף מאבטח א×Ŗ המידע המצוי בא×Ŗ×Ø ×¢×œ ידי חב×Ø×Ŗ SPD. על אף המאמצים ה×Øבים והמשאבים המושקעים בכך, פו×Øטל כיפכף אינה מ×Ŗחייב×Ŗ בפני המש×Ŗמשים לכך שלא ×Ŗ×Ŗאפש×Ø ×—×“×™×Øה לא חוקי×Ŗ למאג×Øי המידע הכלולים בא×Ŗ×Ø ×•×‘×Øש×Ŗ המחשבים.

6.הזכו×Ŗ לעיין במידע על פי חוק הגנ×Ŗ הפ×Øטיו×Ŗ, ה×Ŗשמ"א-1981 (להלן:חוק הגנ×Ŗ הפ×Øטיו×Ŗ)
×”×¢×™×£ 13 לחוק הגנ×Ŗ הפ×Øטיו×Ŗ קובע, כי:

"(א)כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שה×Øשהו בכ×Ŗב או על ידי אפוט×Øופוה, במידע שעליו המוחזק במאג×Ø ×ž×™×“×¢.

(ב) בעל מאג×Ø ×ž×™×“×¢ יאפש×Ø ×¢×™×•×Ÿ במידע לפי בקש×Ŗ אדם כאמו×Ø ×‘×”×¢×™×£ קטן (א) ( להלן: "המבקש") בשפה העב×Øי×Ŗ, הע×Øבי×Ŗ או האנגלי×Ŗ".

×”×¢×™×£ 14 לחוק הגנ×Ŗ הפ×Øטיו×Ŗ קובע, כי:

"(א) אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ב×Øו×Ø ××• מעודכן, ×Øשאי לפנו×Ŗ לבעל מאג×Ø ×”×ž×™×“×¢ , ואם הוא ×Ŗושב חוׄ - למחזיק מאג×Ø ×”×ž×™×“×¢, בבקשה ל×Ŗקן א×Ŗ המידע או למוחקו".

(ב) ההכים בעל מאג×Ø ×”×ž×™×“×¢ למלא בקשה כאמו×Ø ×‘×”×¢×™×£ קטן (א) יבצע א×Ŗ השינויים הנד×Øשים במידע שב×Øשו×Ŗו ויודיע עליהם לכל מי שקיבל ממנו א×Ŗ המידע ב×Ŗקופה שנקבעה ב×Ŗקנו×Ŗ.

(ג) ×”×™×Øב בעל מאג×Ø ×”×ž×™×“×¢ למלא בקשה כאמו×Ø ×‘×”×¢×™×£ קטן (א) יודיע על כך למבקש, באופן ובד×Øך שנקבעו ב×Ŗקנו×Ŗ".

×”×¢×™×£ 15 לחוק הגנ×Ŗ הפ×Øטיו×Ŗ קובע, כי:
"על ×”×™×Øובו של בעל מאג×Ø ×ž×™×“×¢ לאפש×Ø ×¢×™×•×Ÿ כאמו×Ø ×‘×”×¢×™×£ 13 או בהעיף 13א ועל הודע×Ŗ ×”×™×Øוב כאמו×Ø ×‘×”×¢×™×£ 14 (ג) , ×Øשאי מבקש המידע לע×Ø×¢×Ø ×œ×¤× ×™ בי×Ŗ משפט השלום באופן ובד×Øך שנקבעו ב×Ŗקנו×Ŗ".
7. דיוו×Ø ×™×©×™×Ø

דיוו×Ø ×™×©×™×Ø ×ž×•×’×“×Ø ×‘×”×¢×™×£ 17ג. לחוק הגנ×Ŗ הפ×Øטיו×Ŗ:

" פנייה אישי×Ŗ לאדם בה×Ŗבהה על הש×Ŗייכו×Ŗו לקבוצ×Ŗ אוכלוהין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יו×Ŗ×Ø ×©×œ בני אדם ששמו×Ŗיהם כלולים במאג×Ø ×”×ž×™×“×¢".

בידי פו×Øטל כיפכף עומד×Ŗ הזכו×Ŗ לשלוח לכ×Ŗוב×Ŗ הדוא×Ø ×”××œ×§×˜×Øוני עימה × ×Øשמ×Ŗ מה×Øים כאלה ואח×Øים, ל×Øבו×Ŗ כאלו הכוללים מה×Øים פ×Øהומיים ו/או מהח×Øיים.

ח×Ŗימ×Ŗך על ×Ŗקנון זה כמוה כאישו×Ø ×Øשמי מצידך לשליח×Ŗ מה×Øים לכ×Ŗוב×Ŗ המייל הפ×Øטי×Ŗ על ידי פו×Øטל כיפכף.

במק×Øה בו ×Ŗבקש שלא לקבל דיוו×Ø ×™×©×™×Ø ×ž×¤×•×Øטל כיפכף, קיימ×Ŗ בפניך הזכו×Ŗ לפנו×Ŗ לפו×Øטל כיפכף בכ×Ŗב באחד מאמצעי הקש×Ø ×”×ž×¤×•×Øהמים בא×Ŗ×Ø ×•×œ×“×Øוש כי מידע המ×Ŗ×™×™×—×” אליך לא יועב×Ø ×œ××“×, להוג בני אדם או לאנשים מהוימים וזא×Ŗ לפ×Øק זמן מוגבל או קבוע וכי הינך מבקש להפהיק לקבל מה×Øים פ×Øהומיים ו/או מהח×Øיים לכ×Ŗוב×Ŗ הדוא×Ø ×”××œ×§×˜×Øוני שלך

היה ופו×Øטל כיפכף יקבל ממך הודעה כאמו×Ø ×”×•× יפעל לאל×Ŗ×Ø ×‘×”×Ŗאם לד×Øיש×Ŗך ויודיעך בכ×Ŗב ×Ŗוך שלושים יום מיום קבל×Ŗ פניי×Ŗך, כי הוא עשה כן.

היה ולא ×Ŗ×Ŗקבל אצלך ×Ŗוך שלושים יום מיום קבל×Ŗ פניי×Ŗך הודעה בכ×Ŗב כאמו×Ø, שמו×Øה בפניך הזכו×Ŗ לפנו×Ŗ לע×Øכאו×Ŗ המשפטיו×Ŗ בה×Ŗאם לקבוע ב×Ŗקנו×Ŗ וזא×Ŗ על מנ×Ŗ לחייב א×Ŗ פו×Øטל כיפכף לעשו×Ŗ כן.

יודגש, כי באם ×Ŗ×Ŗקבל בא×Ŗ×Ø ×›×™×¤×›×£ ד×Øישה כאמו×Ø, א×Ŗ×Ø ×›×™×¤×›×£ יפעל בה×Ŗאם לבקש×Ŗך ולא יעבי×Ø ×ž×™×“×¢ הנוגע אליך לידי צד שלישי כלשהו.

יובה×Ø, כי מידע המצוי בידי פו×Øטל כיפכף והנוגע לשימושך בא×Ŗ×Ø ×›×™×¤×›×£ ל×Øבו×Ŗ ביצוע פ×Øהומים, ×Øכישו×Ŗ וכו' מטעמך - יישמ×Ø ×‘×ž××’×Øי המידע הפנימיים של הא×Ŗ×Ø ×•×–××Ŗ בה×Ŗאם להו×Øאו×Ŗ כל דין ובכפוף ל×Ŗנאי ×Ŗקנון זה

8. זכויו×Ŗ יוצ×Øים וקניין ה×Øוחניפו×Øטל כיפכף הינו בעל זכויו×Ŗ היוצ×Øים והקניין ה×Øוחני בא×Ŗ×Ø ×•×‘××Ŗ×Øים הנלווים אליו באופן בלעדי.

במהג×Ø×Ŗ זכויו×Ŗ היוצ×Øים והקניין ה×Øוחני של הא×Ŗ×Ø × ×›×œ×œ×™×, בין הי×Ŗ×Ø, עיצובו הג×Øאפי של הא×Ŗ×Ø, מבנה הא×Ŗ×Ø, מ×Øכיביו הצו×Øניים והמהו×Ŗיים של הא×Ŗ×Ø, הטקהטים המופיעים בו , וכן קבצים ויישומים מכל מין והוג שהוא.

חל איהו×Ø ×ž×•×—×œ×˜ על הע×Ŗקה , הפצה, הצגה, פ×Øהום או העב×Øה של הנ"ל או חלק מהם לכל אדם ו/או גוף כלשהו אלא אם ני×Ŗנה לכך ההכמ×Ŗ פו×Øטל כיפכף מ×Øאש ובכ×Ŗב.

העלא×Ŗ ×Ŗמונו×Ŗ של גולשים ובעלי מקצוע לא×Ŗ×Ø, מהווה כאישו×Ø ×œ×©×™×ž×•×© ופ×Øהום ×Ŗמונו×Ŗ אלו לצ×Øכי הא×Ŗ×Ø, ל×Øבו×Ŗ פ×Øהום במגזין הא×Ŗ×Ø, אש×Ø ×™×™×Ŗכן וייצא גם במהדו×Øה מודפה×Ŗ מע×Ŗ לע×Ŗ. ה×Ŗמונה ×Ŗלווה בק×Øדיט לגולש או לבעל המקצוע ולצלם, במידה וק×Øדיט הצלם צוין בכ×Øטיה שנפ×Ŗח בא×Ŗ×Ø

9.השימוש בא×Ŗ×Ø ×”×™× ×• על אח×Øיו×Ŗ המש×Ŗמש/×Ŗלמ×Øו×Ŗ שפו×Øטל כיפכף עושה א×Ŗ מי×Øב המאמצים לה×Ŗאים א×Ŗ הא×Ŗ×Ø ×œ×›×œ מש×Ŗמש/×Ŗ באופן האופטימאלי ביו×Ŗ×Ø ×”×Øי שהא×Ŗ×Ø, מעצם טבעו, הינו א×Ŗ×Ø ×”×ž×™×•×¢×“ לציבו×Ø ×”×Øחב בכללו×Ŗו ועל כל המידע המובא בו - ל×Øבו×Ŗ לוחו×Ŗ המודעו×Ŗ המקוונים - עומד ל×Øשו×Ŗ ציבו×Ø ×”×ž×©×Ŗמשים כמו×Ŗ שהוא . משכך, השימוש בא×Ŗ×Ø - על כל מגוון שי×Øו×Ŗיו - הינו על אח×Øיו×Ŗך כמש×Ŗמש/ ×Ŗ בלבד.

10.הפעל×Ŗו השוטפ×Ŗ של הא×Ŗ×Ø

פו×Øטל כיפכף אינו מ×Ŗחייב להפעיל א×Ŗ הא×Ŗ×Ø ×‘×ž×Ŗכונ×Ŗו הנוכחי×Ŗ לפ×Øק זמן מהוים או קבוע

פו×Øטל כיפכף שומ×Ø ×œ×¢×¦×ž×• א×Ŗ הזכו×Ŗ לע×Øוך כ×Øאו×Ŗ עיניו שינויים מבנים ומהו×Ŗיים בא×Ŗ×Ø ×›×’×•×Ÿ: לבטל, להוהיף, לשנו×Ŗ ולעדכן א×Ŗ כל הפונקציו×Ŗ הקיימו×Ŗ בו בכל ×¢×Ŗ.

הפ×Øעה בפעילו×Ŗו השוטפ×Ŗ וה×Ŗקינה של הא×Ŗ×Ø, בזמן ביצוע ×Ŗיקונים, שינויים ושיפו×Øים לא ×Ŗהווה עילה לכל ×Ŗביעה ו/או טענה ו/או ד×Øישה מצדך ו/או מי מטעמו.

פו×Øטל כיפכף עושה א×Ŗ מי×Øב המאמצים על מנ×Ŗ לאפש×Ø ×œ×š גלישה ושימוש בא×Ŗ×Ø ×‘××•×¤×Ÿ שוטף וקבוע, אך היא אינה מ×Ŗחייב×Ŗ כי לא י×Ŗכנו שיבושים, ×Ŗקלו×Ŗ או הפ×Øעו×Ŗ הכ×Øוכו×Ŗ, קשו×Øו×Ŗ ונוגעו×Ŗ ב×Ŗיקון הא×Ŗ×Ø ×•×”×¤×¢×œ×Ŗו.11. ×Ŗחול×Ŗ הדין והמכו×Ŗ שיפוט ייחודי×Ŗבכל הנוגע לשימוש בפו×Øטל כיפכף יחולו דיני מדינ×Ŗ יש×Øאל והם בלבד. מובה×Ø ×•×ž×•×”×›×, כי לבי×Ŗ משפט השלום בחיפה ×Ŗהא המכו×Ŗ השיפוט הבלעדי×Ŗ בכל הנוגע לשימוש, גלישה ופ×Øהום בא×Ŗ×Ø ×›×™×¤×›×£ ובכפוף לאמו×Ø ×‘×Ŗקנון זה.


* ėśåįś éłéųä ģéćéņä:
http://www.kifkef.co.il/articles/389.html