חנות מתנות ברית בר מצווה תקליטנים אטרקציות מתקנים מתנפחים דוכני מזון מפעילים ליום הולדת ליצנים קוסמים
תקנון פורטל כיפכף

תקנון האתר


. מבוא


הגלישה באתר והשימוש ברשת האתרים הנלוות לו כפופה להסכמתך המקדמית לתנאי השימוש כפי שיפורטו בתקנון זה ועל כן נבקשך לקוראם בעיון טרם שימושך באתר.

באם באתר משנה או באתר נלווה לאתר חלים תנאי שימוש נוספים או ספציפיים הם יחולו בנוסף לתנאי השימוש הכללים המפורטים בתקנון שלהלן. במסגרת זו אף נביא לידיעתך את אופן ניהול מאגר המידע שנוצר במסגרת שימושך ושימושם של גולשים אחרים באתר על ידי פורטל כיפכף.
2.נהלי הרשמה ומסירת מידע אישי

במסגרת השימוש באתר כיפכף הדורש מסירת מידע אישי תתבקש/י למסור מספר פרטים אישיים כדוגמת: שם מלא, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני וכד'.
נתונים אלה יועברו ויישמרו במאגר המידע של פורטל כיפכף. נדגיש כי מסירת הנתונים הנ"ל על ידך אינה מחויבת על פי חוק אולם ללא מסירת הנתונים המוגדרים כ"חובה" לא תוכל/י להשתמש בשירותים המוצעים באתר.
הנתונים המוגדרים כחובה יסומנו בצבע שונה ובאופן בולט משאר השדות. הואיל ופורטל כיפכף יבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, הרי שבאחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים הנוגעים לאופי השירות הספציפי.
3. מדיניות ניהול מודעות באתר

פורטל כיפכף רשאי לבטל/לשנות/לערוך כל מודעה אשר הינך מבקש/ת לפרסם באתר, וזאת לפי שיקול דעתה. פורטל כיפכף שומר לעצמו את הזכות לא לאשר נוסח שאינו ראוי ו/או אינו עומד בדרישות האתר.
תקנון האתר מאפשר לכל אדם לפרסם מודעה אחת בלבד באותו עניין, לערוך ולשנות אותה בכל עת. הנהלת האתר משאירה לעצמה את הזכות לבטל ו/או למנוע פרסום כל מודעה אשר אינה עומדת בדרישות האתר כאמור.

4. העברת מידע למפרסמיםבמסגרת פעילותה השוטפת לאחזקת האתר ועדכונו וכמתחייב מאופי השירותים המוצעים במסגרת האתר, ייתכן כי פורטל כיפכף יעביר מידע הנמצא במאגר הנתונים של האתר למפרסמים שונים.

מובהר בזאת, כי המידע אשר יועבר לידי המפרסמים לא יהיה מידע שיאפשר בדרך כלשהיא את זיהויך האישי (כדוגמת שימך, טלפון, כתובת מגוריך או כתובת דוא"ל(

5. אבטחת מידע
פורטל כיפכף מאבטח את המידע המצוי באתר על ידי חברת SPD. על אף המאמצים הרבים והמשאבים המושקעים בכך, פורטל כיפכף אינה מתחייבת בפני המשתמשים לכך שלא תתאפשר חדירה לא חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר וברשת המחשבים.

6.הזכות לעיין במידע על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן:חוק הגנת הפרטיות)
סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות קובע, כי:

"(א)כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע.

(ב) בעל מאגר מידע יאפשר עיון במידע לפי בקשת אדם כאמור בסעיף קטן (א) ( להלן: "המבקש") בשפה העברית, הערבית או האנגלית".

סעיף 14 לחוק הגנת הפרטיות קובע, כי:

"(א) אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע , ואם הוא תושב חוץ - למחזיק מאגר המידע, בבקשה לתקן את המידע או למוחקו".

(ב) הסכים בעל מאגר המידע למלא בקשה כאמור בסעיף קטן (א) יבצע את השינויים הנדרשים במידע שברשותו ויודיע עליהם לכל מי שקיבל ממנו את המידע בתקופה שנקבעה בתקנות.

(ג) סירב בעל מאגר המידע למלא בקשה כאמור בסעיף קטן (א) יודיע על כך למבקש, באופן ובדרך שנקבעו בתקנות".

סעיף 15 לחוק הגנת הפרטיות קובע, כי:
"על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון כאמור בסעיף 13 או בסעיף 13א ועל הודעת סירוב כאמור בסעיף 14 (ג) , רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות".
7. דיוור ישיר

דיוור ישיר מוגדר בסעיף 17ג. לחוק הגנת הפרטיות:

" פנייה אישית לאדם בהתבסס על השתייכותו לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר המידע".

בידי פורטל כיפכף עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני עימה נרשמת מסרים כאלה ואחרים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים.

חתימתך על תקנון זה כמוה כאישור רשמי מצידך לשליחת מסרים לכתובת המייל הפרטית על ידי פורטל כיפכף.

במקרה בו תבקש שלא לקבל דיוור ישיר מפורטל כיפכף, קיימת בפניך הזכות לפנות לפורטל כיפכף בכתב באחד מאמצעי הקשר המפורסמים באתר ולדרוש כי מידע המתייחס אליך לא יועבר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים וזאת לפרק זמן מוגבל או קבוע וכי הינך מבקש להפסיק לקבל מסרים פרסומיים ו/או מסחריים לכתובת הדואר האלקטרוני שלך

היה ופורטל כיפכף יקבל ממך הודעה כאמור הוא יפעל לאלתר בהתאם לדרישתך ויודיעך בכתב תוך שלושים יום מיום קבלת פנייתך, כי הוא עשה כן.

היה ולא תתקבל אצלך תוך שלושים יום מיום קבלת פנייתך הודעה בכתב כאמור, שמורה בפניך הזכות לפנות לערכאות המשפטיות בהתאם לקבוע בתקנות וזאת על מנת לחייב את פורטל כיפכף לעשות כן.

יודגש, כי באם תתקבל באתר כיפכף דרישה כאמור, אתר כיפכף יפעל בהתאם לבקשתך ולא יעביר מידע הנוגע אליך לידי צד שלישי כלשהו.

יובהר, כי מידע המצוי בידי פורטל כיפכף והנוגע לשימושך באתר כיפכף לרבות ביצוע פרסומים, רכישות וכו' מטעמך - יישמר במאגרי המידע הפנימיים של האתר וזאת בהתאם להוראות כל דין ובכפוף לתנאי תקנון זה

8. זכויות יוצרים וקניין הרוחניפורטל כיפכף הינו בעל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובאתרים הנלווים אליו באופן בלעדי.

במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני של האתר נכללים, בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו , וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא.

חל איסור מוחלט על העתקה , הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם לכל אדם ו/או גוף כלשהו אלא אם ניתנה לכך הסכמת פורטל כיפכף מראש ובכתב.

העלאת תמונות של גולשים ובעלי מקצוע לאתר, מהווה כאישור לשימוש ופרסום תמונות אלו לצרכי האתר, לרבות פרסום במגזין האתר, אשר ייתכן וייצא גם במהדורה מודפסת מעת לעת. התמונה תלווה בקרדיט לגולש או לבעל המקצוע ולצלם, במידה וקרדיט הצלם צוין בכרטיס שנפתח באתר

9.השימוש באתר הינו על אחריות המשתמש/תלמרות שפורטל כיפכף עושה את מירב המאמצים להתאים את האתר לכל משתמש/ת באופן האופטימאלי ביותר הרי שהאתר, מעצם טבעו, הינו אתר המיועד לציבור הרחב בכללותו ועל כל המידע המובא בו - לרבות לוחות המודעות המקוונים - עומד לרשות ציבור המשתמשים כמות שהוא . משכך, השימוש באתר - על כל מגוון שירותיו - הינו על אחריותך כמשתמש/ ת בלבד.

10.הפעלתו השוטפת של האתר

פורטל כיפכף אינו מתחייב להפעיל את האתר במתכונתו הנוכחית לפרק זמן מסוים או קבוע

פורטל כיפכף שומר לעצמו את הזכות לערוך כראות עיניו שינויים מבנים ומהותיים באתר כגון: לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו בכל עת.

הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, בזמן ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מצדך ו/או מי מטעמו.

פורטל כיפכף עושה את מירב המאמצים על מנת לאפשר לך גלישה ושימוש באתר באופן שוטף וקבוע, אך היא אינה מתחייבת כי לא יתכנו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות, קשורות ונוגעות בתיקון האתר והפעלתו.11. תחולת הדין וסמכות שיפוט ייחודיתבכל הנוגע לשימוש בפורטל כיפכף יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד. מובהר ומוסכם, כי לבית משפט השלום בחיפה תהא סמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע לשימוש, גלישה ופרסום באתר כיפכף ובכפוף לאמור בתקנון זה.


שלח כתבה לחבר שלח כתבה הדפס הדפס כתבה

כתבות אחרונות במדור:

שולחנות משחק לבר מצווה
כיפכף אירועים במבצע חורף 2018 לאירועים שולחנות משחק ועמדות מולטימדיה חדישים ביותר
זיוי קיווי – קוסם מקלטים – שאפו
בימים קשים אלו שמבצע צוק איתן טרם הסתיים חשוב לציין גם את אלה שלא מפסיקים להקסים את ילדי הדרום. ישנם אמנים רבים מכל התחומים שנוסעים מפעם לפעם ומשמחים את הילדים ואנו רוצים לציין לטובה את
קוסם הילדים ואמן הבלונים זיוי קיווי.
מתנפחים ליום הולדת של אהוב לבכם – מתנה מקורית!

למה להזמין מתנפחים ליום הולדת ? מדוע זוהי מתנה מיוחדת ומקורית ? ואיך הילדים מגיבים ? יצאנו לבדוק ...