שלח להדפסה
מתקנים מתנפחים הוראות בטיחות
13 יולי 2007 17:42 / kifkef


מתקנים מתנפחים הם חלק בלתי נפרד מאירועי הילדים; בהם ניתן למצוא מתקנים מתנפחים למים, מתנפחים לילדים, מתקנים מתנפחים לבריכה ועוד כיפכף מביא בפניכם הוראות בטיחות במתקנים מתנפחים .


נוהל הפעלה של מתקנים מתנפחים

1. כללי
א. מעת לעת יוזמים מוסדות חינוך פעילות הכוללת שימוש במתקנים מתנפחים. בצד ההנאה והחוויה בשימוש במתקנים אלו, קיימת סכנה לפגיעה במשתמשים, הנובעת ממתקן לא תקין ומהפעלה לא זהירה. על כן, מחייב השימוש במתקנים אלו נקיטת משנה זהירות בכל הקשור להבטחת הבטיחות של המשתמשים בעת פעילותם או בשעה שהם מצויים בקרבתם.
2. מטרה
מטרתו של נוהל זה, לפרט את התנאים והתהליכים שיישומם יבטיח את בטיחות המשתמשים מתקנים מתנפחים או בעת שהייה בקרבתם, במסגרת פעילות מאורגנת ומנוהלת על ידי המוסד החינוכי, המתנ"ס או תנועות נוער.

3. הגדרות

א. מתקן שעשועים מתנפח: מתקן המתבסס על אספקה מתמשכת של לחץ אוויר כדי לשמור על צורתו שעליו או בתוכו יכולים המשתמשים לשחק. לדוגמא: לקפוץ, לגלוש או לטפס. מתקן זה ניתן לנייד ולמקם בתוך זמן קצר בהתקנה חוזרת ונשנית, בגנים, פארקים, חצרות או בכל מקום אחר. בהגדרה כלולים בין השאר המתקנים הבאים:
א. מתקנים מתנפחים שטוחים.
ב. מתקנים עם קירות צד (טירה).
ג. מתקן מתנפח רב משחקים (אתגרון).
ד. מגלשות יבשות.
ה. מגלשות רטובות.
ו. מתנפח הר טיפוס.
ז. מתקנים מתנפחים משחקים ( בנג'י אופקי, הפל אותי).
ח. ספינה מתנדנדת.
ט. מתקנים מתנפחים בתוך בריכת שחיה.
י. מתקנים מתנפחים בים

ב. מפוח: מתקן המשמש לניפוח מתקן מתנפח ברציפות, המונע באמצעות מנוע חשמלי או מנוע בנזין.
ג. תופס המתקן: אדם או ארגון שהנם בעלי המתקן המתנפח או שהורשו על ידי בעל המתקן המתנפח להפעילו.
ד. מנהל אתר מתקנים מתנפחים: אדם שמונה על ידי תופס המתקן או מי מטעמו , הנושא באחריות לפיקוח כולל באתר, תפעול בטוח, בדיקה ותחזוקה של המתקנים המתנפחים באתר.
ה. מפעיל מתקן: אדם בוגר הממונה על ידי מנהל האתר להיות אחראי על הפעלת המתקן המתנפח בכל זמן שהוא זמין לשימוש הקהל, ולקיים תצפית על המתקן, במשך כל זמן הפעילות, על מנת לזהות מצבים חריגים או מסוכנים.
ו. סדרן: אדם העובד תחת הפיקוח וההנחיות של מפעיל המתקן ומסייע בהכוונה, ופיקוח על המשתמשים במתקנים.
ז. גוף בודק: מהנדס שהתמחה בבדיקה ובתחזוקה של מתקני שעשועים מתנפחים, ואשר העביר לתופס המתקן הצהרה אודות כישוריו ליישם הוראות נוהל זה.
ח. בדיקה ראשונית: בדיקה גוף בודק טרם הכנסת כל מתקן לפעולה.
ט. בדיקה שנתית: בדיקה על ידי גוף בודק, שתיערך אחת לשנה ובה ייבדק המצב ההנדסי והבטיחותי של המתקן על כל חלקיו.
י'. בדיקה לפני הפעלה:בדיקה המבוצעת על ידי מנהל אתר מתקנים מתנפחים, לפני כל תחילת פעילות. השלמת הבדיקה המלאה ואישור תקינותם של המתקנים, מהווה תנאי לשימוש בהם.
יא. תיק המתקן- מסמך הכולל את כל האינפורמציה הנדרשת להפעלה ומגבלות השימוש, ומכיל את התיעוד של ההתקנות והשימושים שנעשו במתקן, ושל הבדיקות התקופתיות.
יב. שטח הסכנה- אותו אזור הנמצא בקרבת מתקן השעשועים שחל איסור להימצא בתוכו כל עוד מתקן השעשועים נמצא בתנועה או בפעולה. שטח הסכנה יגודר בדרך המונעת כניסה אליו וישולט בדרך המתריעה אודות הסכנה הכרוכה בהימצאות בתוכו.

5. הסמכות
א. מנהל האתר הוא הגורם המרכזי בניהול הבטיחות באירוע עם מתקנים מתנפחים. על כן הוא חייב בהכשרה מתאימה ועליו לשאת תעודה המעידה על הכשרתו.
ב. ההכשרה תתבצע על ידי גוף הדרכה המכשיר את מנהלי האתרים של המתקנים המתנפחים ומעניק תעודת הכשרה ובהם הפירוט של הנושאים שנלמדו.
ג. אחת לשנתיים חייב מנהל אתר מתקנים מתנפחים לבצע רענון בנושאי הבטיחות בהפעלת מתקנים מתנפחים לצורך חידוש ומתן תוקף לתעודתו.
ד. בנוסף על הכשרתו זו, חייב מנהל אתר מתקנים מתנפחים, לעבור הכשרה כמגיש עזרה ראשונה ולשאת תעודה מתאימה ותקפה, המעידה על כך שמבצע רענון אחת לשנתיים.
6. סוגי הבדיקות והאישורים למתקנים מתנפחים:
א. בדיקה ראשונית – בבדיקה זו נבדק התכנון ההנדסי של המתקן, והתאמתו לפעילות הנדרשת. הבדיקה כוללת את כל הפרמטרים של המתקן, וכן מגדירה את מגבלות השימוש ובטיחות המתקן.
ב. בדיקה שנתית – בדיקה זו עוסקת בהיבטי תחזוקה ובטיחות של המתקן. בין היתר כוללת הבדיקה את תקינות היריעה, התפרים של היריעות, אביזרי העזר – ידיות, סולמות, חבלים, סרטים, נקודות העיגון של המתקן וכדומה.
ג. בדיקה לפני הפעלה – בדיקה זו מבוצעת על ידי מנהל האתר למתקנים מתנפחים. הבדיקה כוללת את כל חלקי המתקן ואת אופן ההתקנה שלהם באתר.
ד. בדיקה מיוחדת – במקרים מיוחדים שבהם מוקמים מספר רב של מתקנים (מעל 10 מתקנים), וכאשר תנאי השטח קשים (רוח חזקה בשטח פתוח, אזור גבעי ולא משורי, חוף ים וכדומה), על פי שיקול דעתו של מנהל האתר, תבוצע בדיקה על ידי גוף בודק בנוסף לבדיקה שמבצע מנהל האתר.
ה. בדיקת קווי הזנת חשמל – במקרים מיוחדים, כפי שפורטו בסעיף ד' לעיל, יזמין מנהל האתר חשמלאי בודק לבדיקת הפריסה של קווי הזנת החשמל למתקנים.
7. תפקיד מנהל המוסד החינוכי והאחראי על הפעילות:
פעילות במתקנים מתנפחים תאושר על ידי מנהל מוסד החינוך לאחר שבדק הוא או מי מטעמו ומצא כי מתקיימות הדרישות המקדמיות האלו:
א. תופס המתקן הנו קבלן מורשה המוכר כחברה רשומה או עוסק מורשה על פי חוק בעל רישיון עסק בתוקף. במידה ותופס המתקן הוא מתנ"ס, תנועת נוער או כל גוף הפועל ללא מטרות רווח הוא אינו מחויב בכך, אך כן מחויב בשאר אישורי התקינות והכשירות המפורטים בחוזר זה.
ב. קיים ביטוח בתוקף המבטיח שיפוי לכל מי שייפגע במהלך שימוש במתקן.
ג. קיימים סידורי עזרה ראשונה ופינוי רפואי במקום.
ד. לכל מתקן יש תיק מתקן מסודר. (הנחייה זו תופעל מתאריך 1.1.2007)
ה. מנהל המוסד ידאג כי הדרישות המפורטות בנוהל זה מתקיימות.
ו. מנהל המוסד ימנה אחראי מטעמו על הפעילות ויתדרך אותו בהתאם. המנהל ישקול גם לתגבר את האחראי במלווים בוגרים על מנת שתובטח השליטה ותובטח הבטיחות בהתאם לנדרש.
ז. מנהל המוסד יעדכן את קב"ט מוסדות חינוך ברשות על פעילות מסוג מתקנים
מתנפחים ויתודרך על ידו בהתאם לצורך.
ח. בפעילות רבת משתתפים מחוץ לבית הספר, יפעל מנהל המוסד בהתאם לדרישות הרשות המקומית על פי חוק רישוי עסקים הנוגע לאירועים מסוג זה, הכוללים בין השאר הנחיות ביטחון ואבטחה, בטיחות עזרה רפואית, כיבוי אש וכדומה.
8. עקרונות להפעלת אירוע עם מתקנים מתנפחים:

א. אין לקיים אירוע במקום פתוח עם מתקנים מתנפחים בתנאי מזג אויר לא מתאימים: גשם, רוחות. לגבי מתקנים שבהם קיימת הגבלת רוח ותנאי סביבה מוגדרים, יש לנהוג על פי הנחיות המופיעות בתיק המתקן.
ב. במקרים שבהם קיים חשש ליציבות המתקנים כמו: אדמה חולית, משבי רוח חזקים, יתאם מנהל האתר בדיקה של גוף בודק על מנת לאמת את עמידות ההתקנה בתנאי הסביבה הספציפיים.
ג. לפני תחילת הפעילות יתדרך מנהל האתר את מפעילי המתקנים והסדרנים, וימסור להם הנחיות הפעלה ורענון נהלי הבטיחות. לכל מתקן יש לתת את הוראות הבטיחות הספציפיות שלו, על פי תיק המתקן.
ד. ליד כל מתקן או קבוצת מתקנים, יוצב שלט המגדיר את מגבלות השימוש בו ואת הוראות השימוש והוראות הבטיחות של המתקן.
ה. לפני תחילת הפעילות יבצע מנהל אתר המתקנים המתנפחים בדיקת בטיחות לכל מתקן בנפרד ולתשתית הכללית. הבדיקה כוללת בין השאר את הסעיפים האלו:
1) האתר מתאים לייעודו.
2) ציוד העזר קיים במקום: מזרני הגנה, מחסומים, סרטי סימון, חבלים וכד'.
3) העיגונים תקינים ומחוברים במקומות הנכונים.
4) אין חורים או חתכים משמעותיים ביריעה או בתפרים,
5) המתקן נקי מחפצים זרים ומלכלוך.
6) נעשה שימוש במפוח המתאים למתקן.
7) לחץ האוויר הכולל הוא מספק כדי להעניק בסיס יציב וקשיח ובהתאם לדרישות היצרן.
8) כבלי החשמל: תקינים ושלמים, פרוסים נכון ואינם חשופים לקהל. חלקי חשמל כמו שקעים ותקעים שלמים וללא נזק.
9) למקורות הספקת החשמל (שקעים ראשיים, ארונות חשמל) אין גישה אלא למנהלי האירוע.
10) צינור אספקת האוויר מחובר היטב ובחוזקה אל המפוח.
11) המפוח ממוקם מחוץ לתחום התנועה של הקהל.
12) אזור כניסת האוויר למפוח פנוי מחפצים זרים.

9. שלב הקמת המתקן וההכנות לפעילות:
א. יש לבדוק כי השטח עליו יוצב המתקן ישר וסביבתו נקייה מחפצים חדים העלולים לפגוע במתקן או במשתמשים.
ב. המתקן ימוקם בשטח פתוח רחוק מקווי חשמל, גדרות, עצים, עמודים וכל מכשול אחר.
ג. המרחק בין המתקנים יהיה 5 מ' האחד מהשני.
ד. יש להניח מזרני הגנה/בלימה ביציאה מהמתקן ובסביבתו, במקום בו קיימת סכנת נפילה מהמתקן החוצה אלא אם המתקן הוקם על משטח דשא או חול. מזרני ההגנה יהיו עשויים ספוג מצופה שמשונית. הספוג יהיה בעובי של לא פחות מ- 5 ס"מ.
ה. מומלץ לתחום את הכניסה למתקן במצב של צפיפות גבוהה. יש לסמן כניסה ויציאה.
ו. יש לקבוע שלט ליד כל מתקן ובו הסברים וכללי התנהגות בעת השימוש במתקן על פי המפורט בתיק המתקן
ז. כל מתקן יעוגן באמצעות יתדות כמספר נקודות העגינה הקיימות במתקן, היתד צריכה להיות ממתכת באורך 50 ס"מ לכל הפחות. הקשירה תהיה בחבל בעובי 12 מ"מ.
ח. בשטח אספלט, בטון או ריצפת אולם ספורט, תתבצע העגינה באמצעות משקולות.
ט. יש לוודא כי בעת הקמת המתקן לא יהיו ילדים בסביבתו.
י. מערכת החשמל:
1) כבלי החשמל העוברים באזור הפעילות יותקנו בגובה 3 מ' או יונחו על הרצפה ויכוסו בכיסוי PVC.
2) כבלי החשמל יהיה מקובעים ויקשרו לעוגנים יציבים משני צידיהם וקשורים באופן שלא יתנתקו משקע החשמל במקרה של משיכה פתאומית.
3) הזנת המתח החשמלי למתקנים, תהיה מוגנת כחוק בפני סכנת התחשמלות.
4) כבלי החשמל יעברו מאחורי המתקן ולא בחזיתו. יש לפרוס את הכבלים ולא להשאירם גלולים על התוף למניעת התחממות יתר וגרימת קצרים חשמליים.
5) חיבורי החשמל מורכבים (מעבר לחיבור שקע בתקע), אם יידרשו, יבוצעו על ידי חשמלאי מוסמך.
6) הארקות מיוחדות של המתקנים המתנפחים, אם קיימות כאלו, ייבדקו על ידי חשמלאי בודק.
7) יש לוודא שאספקת החשמל מתאימה למפוח.
יא. המפוח:
1) יש לוודא שלכל מתקן יש מפוח מסוג מאושר ומתאים לתקני בטיחות ורשתות ההגנה של המפוח שלמות. המפוח יהיה קשור היטב לשרוול ופתח היניקה חופשי מחסימות. יש לייצב ולקבע את המפוח לקרקע.
2) המפוח יהיה עם שסתום אל חוזר למניעת יציאת אויר מהירה.
3) מיגון מפוח: יש למנוע גישה חופשית למפוח באמצעות שולחן או חסימה אחרת.
4) יש לקשור את כבל החשמל אל המפוח לפני נקודת החיבור.
יב. בטיחות אש: בעת ההערכות לקראת ההקמה, יש לבדוק את מערך כיבוי האש הקיים באתר ולשקול הצבת ציוד כיבוי אש נוסף בהתאם לנסיבות.
10. שלב הפעלת המתקן:
א. ליד כל מתקן, יוצב מפעיל מתקן אשר עבר הדרכה מתאימה. במתקנים בהם פתח הכניסה נפרד מפתח היציאה או מתקנים בהם מפעיל אחד לא מכסה בהשגחתו את כל שטח המתקן, יוצב מפעיל נוסף או סדרן.
ב. לפני העלייה למתקן, יסביר המפעיל למשתמשים כיצד לפעול בו, מה מותר ומה אסור וכיצד ישמעו להוראותיו.
ג. על המפעיל להשתמש במשרוקית או רמקול ולוודא מילוי הוראותיו.
ד. יש להקפיד על מעבר מסודר בין המתקנים בהתאם להנחיותיו והוראותיו של מנהל האירוע.
ה. תפקיד המפעיל בעת ההפעלה:
1) השגחה רציפה. חל איסור להשאיר את המתקן בזמן הפעלה ללא השגחה.
2) השגחה על העלייה והירידה מהמתקן.
3) הקפדה על עמידה במגבלות המתקן: גיל, מספר משתמשים, מוגבלויות.
4) הקפדה על הסרת נעליים וחפצים אחרים.
5) מניעת כניסה עם מזון או שתייה.
6) מניעת קפיצות במשטח הכניסה למתקן.
7) מניעת השתוללות (רוב התאונות והפגיעות נובעות מהשתוללות).
8) להפריד בין משתמשים גדולים וקטנים.
9) מניעת טיפוס על קירות צד או חלקים שאין לטפס עליהם.
10) מניעת גלגולים באוויר ("סלטות").
11) מניעת עישון בסביבת המתקן.
12) מעקב אחר כמות האוויר במתקן, הרחקה מהירה של המשתמשים במקרה של תקלה באספקת האוויר או עקב קרע גדול שהתגלה.
13) לפנות את המשתמשים בעת מילוי דלק במפוחים מופעלי מנוע בנזין.
14) להוציא מהמתקן ילד לא ממושמע שהתנהגותו עלולה לפגוע באחרים.

11. שלב קיפול וסיום הפעילות:
א. לקראת סיום האירוע יש להודיע למשתמשים.
ב. לאחר ירידה מהמתקן יש לסרוק את המתקן ואת סביבתו לפני הורדת האוויר. יש לוודא שהמשתמשים לקחו איתם את ציודם האישי: נעלים, בגדים וכד'.
ג. יש לנתק את המפוח ולהישאר ליד המתקן עד להורדה מלאה של האוויר.
ד. יש לוודא כי בעת קיפול המתקן לא יהיו ילדים או בעלי חיים בסביבתו.

12. הוראות למפעיל מתקן בחוף ים:
א. אין להשתמש במתקנים מתנפחים בים אלא בחוף מוכרז כחוק בנוכחות מצילים בהתאם להנחיות מנהל החוף.
ב. בגובה מים מעל 80 ס"מ, יהיה השימוש במתקן מותר רק למי שיודע לשחות. חובתו של מפעיל המתקן לוודא זאת.
13. הוראות למפעיל מתקן בבריכת שחיה:
א. אין להשתמש במתקנים מתנפחים בים אלא בבריכה מוכרזת כחוק בנוכחות מצילים בהתאם לתקנות.
ב. בגובה מים מעל 80 ס"מ יהיה השימוש במתקן מותר רק למי שיודע לשחות. חובתו של מפעיל המתקן לוודא זאת.
14. תרחישים מסוכנים והפעולות בעקבותיהם
להלן מספר מקרי חירום והפעולות שיש לעשות בעקבותיהם:
א. במקרה של הפסקת חשמל, נפילת מתח חשמל והפסקה או פגיעה בפעילות המפוחים : יש להוציא את הילדים מהמתקן ולסרוק אותו. יש לדווח מייד למנהל האתר על התקלה. היות והאוויר, במקרה מסוג זה, יוצא במתינות ולאט, יורדו הילדים באופן מסודר ולא בבהילות.
ב. במקרה והאוויר יוצא ממתקן במהירות ובפתאומיות עקב חור במתקן, קריעה או תקלה במפוח: יש לפעול במהירות לחלץ את הילדים, להורידם מהמתקן ולדווח למנהל האתר.
ג. במקרה ומשתמש נפגע: יש להפסיק את הפעילות במתקן ולהוריד את המשתמשים עד לפינוי הנפגע ממנו, לטפל בנפגע, לדווח למנהל האתר, ולהמשיך את הפעלת המתקן רק לאחר קבלת אישור ממנהל האתר להמשך הפעילות.
ד. במקרה של התפרעות תלמידים שאינה מאפשרת שליטה וקשב מצד המשתמשים: יש לעצור את הפעילות ולהודיע על כך למנהל האתר.
ה. במקרה של קלקול מערכת ההגברה והכריזה : יש להפסיק את הפעילות עד לקבלת אישור ממנהל האתר.
ו. במקרה של מספר משתתפים רב מהצפוי במתקן מסוים: יש לעצור את השימוש והפעלת המתקן, לפנות את האנשים, לסגור את המפוח, לדווח למנהל האתר ולהמתין להנחיות ממנו.


* כתובת ישירה לידיעה:
http://www.kifkef.co.il/articles/190.html